අපේම රටේ නිපදවූ Virus Guard එක [Dr Lion Virus Blocker 2016]

වයිරස් ගාඩ් එක ගැන කියන්න කලින් මේක හැදුව කෙනා ගැන කියන්න එපැයි. මේ වයිරස් ගාඩ් එක හදලා තියෙන්නේ අපේම රටේ කෙනෙක් වන ජනක පත්ම කුමාර. Continue reading “අපේම රටේ නිපදවූ Virus Guard එක [Dr Lion Virus Blocker 2016]”

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑