කප්රුක සිංහල / ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝශය

KaprukaDictionary in Tamil and Sinhala

Continue reading “කප්රුක සිංහල / ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝශය”

Advertisements

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑