ශ්‍රී ලංකාවට යැවූ ගූගල් ලූන් (Google loon) එකට ඇත්තටම වුණ දේ…

lcd cld.png

Continue reading “ශ්‍රී ලංකාවට යැවූ ගූගල් ලූන් (Google loon) එකට ඇත්තටම වුණ දේ…”

Advertisements

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑