ෆෝල්ඩර් (Folders) පාට පාට කරන විදිහ…

lcd cld.png

Continue reading “ෆෝල්ඩර් (Folders) පාට පාට කරන විදිහ…”

Advertisements

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑