ඔබත් කැමතිද නොමිලේ මෙවැනි අඩවියක් සෑදීමට? මෙන්න ක්‍රමය…

Continue reading “ඔබත් කැමතිද නොමිලේ මෙවැනි අඩවියක් සෑදීමට? මෙන්න ක්‍රමය…”
Advertisements

තමන්ගෙ වෙබ් අඩවියට/බ්ලොග් අඩවියට, එන අය ගණන් පෙන්නන ගණක යන්ත්‍රයක් දාගමු… [Amazing Counters]

counter Continue reading “තමන්ගෙ වෙබ් අඩවියට/බ්ලොග් අඩවියට, එන අය ගණන් පෙන්නන ගණක යන්ත්‍රයක් දාගමු… [Amazing Counters]”

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑