විශේෂ දැනුම්දීමයි…

දැන් ඔබටත් අප සමඟ ලිපි, දැනුම හුවමාරු කරගත හැක…

ඔබටත් දැන් ඔබේ දැනුම අප සමඟ බෙදාගත හැක. ඔබට පරිගණක, දුරකථන, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපණික ඕණැම එකක් වුවාට කමක නැත.ඒ අපගේ මුහුණු පොතේ පිටුවට ඔබේ දැනුම පිරි ලිපිය දැමීම මගිනුයි.භාෂාව ඉංග්‍රීසි හෝ සිංහල විය යුතුමයි!
ස්තූතියි!

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑