අපේ යාළුවො හැමෝම වගේ ඉතින් ඔයාලගේ android එකෙන් mp3 අහනවනේ නේද.ඔන්න එහෙනම් නියන්මෙට sound තියෙන නියම app එකක් මෙන්න…

Picture

Continue reading “අපේ යාළුවො හැමෝම වගේ ඉතින් ඔයාලගේ android එකෙන් mp3 අහනවනේ නේද.ඔන්න එහෙනම් නියන්මෙට sound තියෙන නියම app එකක් මෙන්න…”

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑