සිංහලෙන් ඕමි ක්‍රීඩාව [Game එක] පරිගණකයට

lcd cld.png

ඕමි සිංහල ක්‍රීඩාව ගැන 2014 අවුරුද්දෙ අපි දැනුම් දීල තිබුණත් බාගත කරගන්න බැරි තත්වයක් තිබුණා සබැඳිය වැඩ නොකිරීම නිසාවෙන් දැන් එය යාවත්කාලීන කර ඇත…

Continue reading “සිංහලෙන් ඕමි ක්‍රීඩාව [Game එක] පරිගණකයට”

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑