මෙන්න SLT පාරිභෝගිකයන්ට සුපිරි වාසියක්… (මාර්තු 31 දක්වා පමණයි.)

lcd cld

මුලින්ම කියන්න ඕණෙ මම මේ ගැන දැනගත්තෙ අළුත්.කොම් අඩවියෙ දාලා තිබුණ ලිපියෙන්. ඉතින් එහි ඇඩ්මින්තුමාට ස්තුතියි කියනවා. මම ඒක විස්තර කරන්න යන්නේ නෑ මොකද ඉක්මනින් කියන්න ඕණෙනේ. නැත්නම් අපි හැමෝටම පාඩුයි නොවැ. ඉතින් අළුත් අඩවියේ තිබුණු ලිපියම ඔන්න පහළින් උපුටා දානවා… ආහ් තව දෙයක් පහළ ලිපිය කියවන්න පේන්නෙ නැත්නම්/ ඒ කිව්වෙ පේන්නෙ ඉංග්‍රීසි අකුරුනම් මෙන්න මෙතනින් බින්දුමතී ෆොන්ටුව බාගත කරගන්න… 😀

,xldj ;=, jeäu fofkl= ndú;d lrkafka tia t,a ටී bkag¾fkÜ fiajdjhs¡ fuu wdh;kh úiska ldf,ka ldf,g ;u fiajdodhlhskag wka;¾cd, fiajd m%j¾Ok lghq;= i|yd tl tl jdis ,nd fokjd¡

w¨;a fjí wvúh ;=,ska wms Thd,g yeuodu jdf.a tajd uq,skau Thd,g fy,slrkjd¡Tkak fïmdr ;sfhkafk bkag¾fkÜ fâgd m%udKh bjrjq miq w;sf¾l fâgd ñ,oS .ekSula isÿfjkjdfka¡

wkak ta ñ,oS .kak fâgd m%udKhu ,nk udfi fkdñf,a .dia;=jlska f;drj ,efnkjd¡ iuyrúg Tnudfilg wksjd¾hfhka GB top-uplrk flfkla úh yelshs¡ ta ksid fï jdish ksid jeämqr ජී බී .;a;d lshkafka f,dl= jdishla¡

tajf.au tfia ñ,oS .kak whg wjidk oskqï weoSulska nexfldla ijdßhlao ,ndfokjd¡ ijdß flfiafj;;a ,nk udfia fkdñf,a ගෙගා බයිට් .kak mq¨jka fka¡

හරි එහෙමනම් මම ගියා… තවත් ලිපියකින් හමු වෙමුකෝ…

ජය…

Advertisements

අදහස් දක්වන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

WordPress.comහි බ්ලොග් සටහනක්.

ඉහළ ↑

raigamahandiya

Not Just Another WordPress.com site

jangun.wordpress.com/

විචාරකගේ අඩවිය - සමගාමී බ්ලොගර් අඩවියේ ලිපිනය - wicharaka.blogspot.com

Sinhala ItZone

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

කොම්පියුටර් soft - Software | Tricks | News | Sinhala Tutorials

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

++::Trick Lanka::++ | Sri Lanka Trick World

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

#sirKinaa

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

සොෆ්ට්වෙයාලන්තය|softwarelanthaya

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

tech සයුර

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

LCD CLD Group

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

LCD CLD Group Blog Reader | LCD CLD Group බ්ලොග් කියවනය

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

Aluth.com

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

Hetadina blog

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

බයිස්කෝප් මංසල

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

Blog of Sadeepa

අප අඩවියට පැමිණි ඔබව සාධරයෙන් පිළිගනිමු...…

එල්.සී. දමැල්ගේ සිංහල උපසිරස හා ලිපි

බයිස්කෝප් සිංහලෙන් සමඟ...

%d bloggers like this: